Brjóstamiðstöð Landspítalans er með brjóstaskimun í samstarfi við heilsugæsluna á Ísafirði 21.- 24. nóvember

Brjóstamiðstöð Landspítala verður í samstarfi við Heilsugæsluna á ferð um landið haustið 2023 með brjóstaskimun. Lögð er rík áhersla á að konur nýti sér þessa þjónustu, sjá leiðbeiningar um bókun hér að neðan.

  • Með brjóstaskimun er hægt að greina brjóstakrabbamein á byrjunarstigi og draga þannig verulega úr dánartíðni vegna sjúkdómsins.
  • Áhersla er lögð á að konur nýti sér þjónustuna sem er að jafnaði í boði á hverjum stað árlega eða á tveggja ára fresti.
  • Bókun á krabbameinsskimun@heilsugaeslan.is eða í síma 513 6700 kl. 8:30–12:00 virka daga.

Engish

Landspítali’s Breast Care Centre will, in collaboration with the Health Care Centre, tour the country in the fall of 2023, offering breast cancer screenings. Women are encouraged to take advantage of this service, see information on booking appointments below.

  • Breast cancer screenings can detect breast cancer at an early stage and thus significantly reduce the death rate from the disease.
  • Women are encouraged to take advantage of the services, which are generally available at each location annually or every two years.
  • Book an appointment at krabbameinsskimun@heilsugaeslan.is or by phone 513 6700 at 8:30–12:00 on weekdays.

Polska

Centrum Leczenia Chorób Piersi Szpitala Krajowego we współpracy z poradniami opieki zdrowotnej będzie objeżdżało kraj jesienią 2023 roku, prowadząc przesiewowe badania raka piersi. Jest bardzo istotne, by kobiety miały dostęp do tej usługi i korzystały z niej. Informacje dotyczące umawiania wizyt znajdują się poniżej.

  • Dzięki przesiewowym badaniom piersi można zdiagnozować raka piersi w początkowym stadium i znacząco zmniejszyć liczbę zgonów z powodu tej choroby.
  • Istotne jest, by kobiety skorzystały z usług, które standardowo dostępne są na miejscu raz w roku lub co dwa lata.
  • Umawianie wizyt odbywa się pod adresem krabbameinsskimun@heilsugaeslan.is lub pod numerem telefonu 513 6700 w godzinach 8:30–12:00 w dni robocze.

Brjóstamiðstöð Landspítala á vefnum/Landspítali’s Breast Care Centre online/ Strona internetowa Centrum Leczenia Chorób Piersi Szpitala Krajowego:

https://www.landspitali.is/sjuklingar-adstandendur/deildir-og-thjonusta/brjostamidstod-landspitala/